Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 07 Ιουλίου 2020 4759
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “+RESILIENT” 28 Μαΐου 2020 6029
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 72/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο DACIAT 15 Απριλίου 2020 5831
Oριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 71/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Co-Evolve4BG 15 Απριλίου 2020 5271
Oριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 70/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εργο CircPro) 15 Απριλίου 2020 1350
Oριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 105/15-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έργο +RESILIENT) 10 Απριλίου 2020 3069
Οριστικός Πίνακας κατάταξης του έργου I-SEE (πρόσκληση 96/14-01-2020) 09 Απριλίου 2020 3188
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 70/13-01-2020 (ΣΜΕ1/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02 Απριλίου 2020 4273
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 96/14-01-2020 (ΣΜΕ4/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01 Απριλίου 2020 4040
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 105/15-01-2020 (ΣΜΕ5/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01 Απριλίου 2020 2155