Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρινού εξοπλισμού για το έργο SMS-CBA 16 Μαρτίου 2021 13050
Συνοπτικός Διαγωνισμός του διαμεσογιακού προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου» με ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» 22 Ιανουαρίου 2021 14259
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» SMS-CBA 02 Δεκεμβρίου 2020 8604
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου CoΕvolve4BG του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 07 Ιουλίου 2020 14915
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “+RESILIENT” 28 Μαΐου 2020 16255
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 72/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο DACIAT 15 Απριλίου 2020 12635
Oριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 71/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Co-Evolve4BG 15 Απριλίου 2020 11515
Oριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 70/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εργο CircPro) 15 Απριλίου 2020 3248
Oριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 105/15-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έργο +RESILIENT) 10 Απριλίου 2020 6505
Οριστικός Πίνακας κατάταξης του έργου I-SEE (πρόσκληση 96/14-01-2020) 09 Απριλίου 2020 6690