Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντoς για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 11 Απριλίου 2016 5510
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου: ‘Experimentation on Social Policy for Youth / Πειραματική Κοινωνική Πολιτική για Νέους’» και ακρωνύμιο ‘ESPY', που υλοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 18 Ιουνίου 2015 3661
Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 4 και 5» στο πλαίσιο του Έργου ‘Ευαισθητοποίηση των νομίμων μεταναστών για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση / I-PARTICIPATE’ που χρη 28 Μαΐου 2015 3409
Διευκρινίσεις επί του αριθ. 4322/31.12.2014 (ΑΔΑ: Β5Ε2ΟΡΡΨ-ΣΤΠ) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης: 13/2014, α/α ΕΣΗΔΗΣ 4416) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας «Οργάνωση και αρχική λειτουργία της 20 Ιανουαρίου 2015 2845
Διευκρινίσεις επί του αριθ. 4187/19.12.2014 (ΑΔΑ: 7Ι22ΟΡΡΨ-ΙΜ5) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης: 12/2014, α/α ΕΣΗΔΗΣ 4108) που αφορά την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» αναφορικά με την υλοποίηση της ενέργ 15 Ιανουαρίου 2015 2660
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας «Οργάνωση και αρχική λειτουργία της κινητής μονάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 31 Δεκεμβρίου 2014 2572
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός», «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» και «Διασυνοριακό δίκτυο συνεργασίας για την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων» (Πακέτο Εργασίας 4/WP4) στο πλαίσιο υλοποίησης του 19 Δεκεμβρίου 2014 2618
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3» στο πλαίσιο του Έργου ‘Ευαισθητοποίηση των 03 Δεκεμβρίου 2014 2491
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου: «Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs / Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισ 25 Νοεμβρίου 2014 2541
Διευκρινίσεις επί του αριθ. 3454/10.11.2014 (ΑΔΑ: 6ΟΤΟΟΡΡΨ-ΓΩΓ) Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού (ΙΧ) αυτοκίνητου εννέα θέσεων». για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου η 18 Νοεμβρίου 2014 2379