Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Έχοντας υπόψη

1. την αρ. πρωτ. 2448/02-09-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,

2. την με αρ. 4/36/13.12.2019απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Πινάκων Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 2448/02-09-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises/Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων” και ακρωνύμιο “+ RESILIENT” του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι πίνακες στα συνημμένα αρχεία.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.101

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.102