Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως τέσσερεις (4) μήνες, με αντικείμενο την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δύο (2) ατόμων με ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 13 Νοεμβρίου 2014 2622
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού (ΙΧ) αυτοκίνητου εννέα θέσεων» για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (Πακέτο Εργα 10 Νοεμβρίου 2014 2494
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Δημιουργία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/ Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτ 24 Οκτωβρίου 2014 2486
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3» στο πλαίσιο του Έργου ‘Ευαισθητοποίηση των νομίμων μετανασ 24 Οκτωβρίου 2014 2396
Διευκρινίσεις επί της αριθμ. 3120/15.10.2014(ΑΔΑ: 727ΠΟΡΡΨ-Α0Τ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας “Προμήθεια υλικού δημοσιότητας” για την υλοποίηση του έργου ‘Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Το 23 Οκτωβρίου 2014 2411
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας “Προμήθεια υλικού δημοσιότητας” για την υλοποίηση του έργου ‘Developing Senior Tourism in Remote Areas (Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές) 15 Οκτωβρίου 2014 2651
Ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου προς πιστοποίηση δαπανών 12 Σεπτεμβρίου 2014 2749
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 10 Ιουλίου 2014 3084
Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» (2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 20 Ιουνίου 2014 2652
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους με αντικείμενο την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 29 Μαΐου 2014 2557