Εκτύπωση

Συνοπτικός Διαγωνισμός του διαμεσογιακού προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου»  με ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» με τίτλο για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας «Ανάλυση σε Μεσογειακή Κλιμακα – ΠΕ3 (WP3: AnalysisatMediterraneanscale» 

Τεύχος Συνοπτικού Διαγωνισμού

Inception_Report