Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, 

Έχοντας υπόψη

1. την αρ. πρωτ. 1189/05-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου,

2. την με αρ. 28/16-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

Ανακοινώνει την ανάρτηση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και των Πινάκων Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1189/05-06-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του  έργου με τίτλο  “Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism/Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE” του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 23 Ιουλίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι πίνακες στα συνημμένα αρχεία.

1. Πίνακας κατάταξης κωδικός 101

2. Πίνακας αποκλειωμένων κωδικός 101

3. Πίνακας κατάταξης κωδικός 102

4. Πίνακας αποκλειωμένων κωδικός 102