Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Έχοντας υπόψη

1. την αρ. πρωτ. 96/14-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,

2. την με αρ 7/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΓ4ΟΡΡΨ-4ΤΧ) απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και του Πίνακα Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 96/14-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του  έργου με τίτλο  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  “Interregional Social Enterprise Empowerment”/ «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο “Ι-SEE” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “InterregV-ACooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) έως και την πάροδο της Τετάρτης 8 Απριλίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι πίνακες στα συνημμένα αρχεία.

1. Πίνακας κατάταξης

2. Πίνακας αποκλιομένων