Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου με τίτλο “Interregional Social Enterprise Empowerment”/ «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο “Ι-SEE” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “InterregV-ACooperationProgramme: GREECE-BULGARIA 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του Κεφαλαίου 2 της Πρόσκλησης, είναι η 24η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

 

Σχετική Πρόσκληση - Παραρτήματα