Εκτύπωση

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του Π.Ε.3: Δράσεις για την προστασία των περιοχών (WP3: ActionsfortheProtectionoftheAreas) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range” και ακρωνύμιο “WILD LIFE FOR EVER” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξηπροϋπολογισμού μέχρι 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 24.193,55 € 

 

Προκήρυξη