Εκτύπωση

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2012, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης ανήκουν στους «Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» (το με Α.Π. Γ1-1056/10.09.2012 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης») , το οποίο σημαίνει πρακτικά, μεταξύ άλλων, ότι ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό, καταχωρούν τα οικονομικά τους στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο, ενώ τηρούν «Μητρώο Δεσμεύσεων».

Σύμφωνα με τον  ν.3852/2010, η εποπτεύουσα Αρχή για τη νομιμότητα των διαδικασιών των Π.Τ.Α. είναι ο «Ελεγκτής Νομιμότητας» του Υπουργείου Εσωτερικών, ρόλο που προσωρινά ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Α.Δ).