Εκτύπωση

Η βασική νομοθεσία που διέπει τα Π.Τ.Α. είναι:

Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α΄/13.06.1994)

«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υ.Α.2141/1998 (ΦΕΚ 78Β΄/04.02.1998)

«Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υ.Α.4683/1998  (ΦΕΚ 140Β΄/18.02.1998)

«Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995)

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α΄/17.08.2010)

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α΄/22.11.2010)

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Υ.Α.23979/ΔΕ264/2013

«Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Επιστροφή