Εκτύπωση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

www.pamth.gov.gr

Γραφείο Ευρωπ. Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων

www.pamth.eu

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

www.damth.gov.gr

Διαύγεια

http://diavgeia.gov.gr/

Διαύγεια Π.Τ.Α.  Α.Μ.-Θ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/PerifereiakoTameioAnaptixisAMTH

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

http://www.enpe.gr/ 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

http://www.ptapatt.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

http://www.ptaba.gr/portal/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

http://www.ptapde.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Υπό Κατασκευή

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

www.ptaipir.gr

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας

www.ptthes.gov.gr

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.rdfcm.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

http://www.pta.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος

Υπό Κατασκευή

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

http://www.ypoian.gr/ 

Υπουργείο Οικονομικών

http://www.minfin.gr/portal/ 

Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.ypes.gr/el/ 

Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/index_el.htm

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

http://www.eprocurement.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

www.gsis.gr

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

www.ika.gr