Εκτύπωση

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού, να καταθέσουν εντός πέντε (5) ημερών σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο την προσφορά τους για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 4.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων (3.225,81€ άνευ Φ.Π.Α.). Το κριτήριο επιλογής/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Co-evolution of coastal human activities & Med natural systems for sustainable tourism & Blue Growth in the Mediterranean» και ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» του Διασυνοριακού Προγράμματος 

Κατεβάστε την αναλυτική Πρόσκληση