Εκτύπωση

Προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διαχείριση και τον συντονισμό των πακέτων εργασιών Π.Ε. 4 Δοκιμή (W.P 4 Testing) και Π.Ε. 5 Μεταφορά (WP5: Transfer) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” και ακρωνύμιο “+RESILIENT” του ΢υγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “ INTERREG MED 2014 - 2020 ” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προϋπολογισμού μέχρι 55.000,00 € (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ, ήτοι 44.354,84 € (σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

Τεύχος Συνοπτικού Διαγωνσιμού