Εκτύπωση

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των πακέτων εργασίας (ΠΕ): Τ2 – Ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση ικανοτήτων, Τ4 – Συμμετοχή φορέων και δραστηριότητες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου και C – Επικοινωνία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Improving the existing competences and the developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” και ακρωνύμιο “DACIAT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προϋπολογισμού μέχρι 35.500,00 € (τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 28.629,03 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.

Τεύχος Συνοπτικού Διαγωνισμού