Εκτύπωση

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο«Προεργασία για ψηφιακό μετασχηματισμό (επανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών, ανάλυση δεδομένων και συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ)» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξηπροϋπολογισμού μέχρι 35.000,00 (τριάντα πέντε χιλιάδεςευρώ)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 28.225,80(είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο

Τεύχος Προκήρυξης