Εκτύπωση

Πίνακας Κατάταξης (Αποτελέσματα) της υπ'αριθμ 733/07-04-2016Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 6Ψ0ΕΟΡΡΨ-ΨΦΝ) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατεβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό Ανάρτησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Πίνακα Κατάταξης. (Ορθή Επανάληψη)