Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συστάθηκε στην έδρα κάθε κρατικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 2218/94 και διέπεται από 01.01.2011, από νέες διατάξεις, αυτές των άρθρων 190 έως 193 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τις νέες διατάξεις, ο ρόλος του Ταμείου αναβαθμίζεται προς την κατεύθυνση της ανάδειξής του, ως βασικής υποστηρικτικής μονάδας στο έργο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το Περιφερειακό Ταμείο, το οποίο διαθέτει ευελιξία, προσαρμογή και ταχύτητα ενεργειών, εντάσσεται στη λειτουργική δομή του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας, με σκοπό την προσαρμογή, της καθόλου λειτουργικής δομής του, προς τις αναπτυξιακές αρμοδιότητες της Περιφέρειας.

Κύρια αρμοδιότητα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι η διαχείριση των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αλλά και άλλων χρηματοδοτήσεων οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι επίσης και η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ερευνών, η ταμειακή του διαχείριση, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις που το διέπουν.