Εκτύπωση

Μεταξύ των σκοπών και αρμοδιοτήτων τουΠεριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι και η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των χρηματοδοτήσεων των προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από Δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ..

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας, είτε συμμετέχοντας το ίδιο ως εταίρος, είτε συμμετέχοντας η Περιφέρεια ως εταίρος. Στη δεύτερη περίπτωση αναθέτει η Περιφέρεια στο Ταμείο την υλοποίηση μέρους των δράσεων των έργων, κυρίως του οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου αυτών.