Εκτύπωση

emn

«EMN»

Epidemiological Map of Network Region

(Επιδημιολογικός Χάρτης Περιοχής Δικτύου).

Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός υγειονομικού-επιδημιολογικού χάρτη, καθώς και ο καίριος εντοπισμός των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής του έργου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

  • Ανάλυση και επεξεργασία α) ιατρικών δεδομένων που απεικονίζουν τη διαχρονική εξέλιξη και β) παραγόντων που επηρεάζουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα της περιοχής.
  • Απεικόνιση των δεδομένων της περιοχής δικτύου σε επιδημιολογικούς χάρτες και δημιουργία βάσης δεδομένων για τις Δ/νσεις Υγείας των εταίρων του έργου.
  • Τεχνικές συναντήσεις και ανοιχτά εργαστήρια σε εξειδικευμένο προσωπικό και γιατρούς των δύο χωρών για τη μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και εξοπλισμός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
  • Regional Government of Haskovo
  • Regional Government of Smolyan

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία

                  

2007-2013

Ιστοσελίδα Έργου

www.emnr.eu

Διάρκεια Έργου

05/2011 – 03/2013  

Προϋπολογισμός 

Έργου

378.500,00 €    

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

274.495,00 €

Επικεφαλής Εταίρος

Network of Cross Border Cooperation Of Greek-Bulgarian-Turkish Prefectures, Greek Section

Εταιρικό Σχήμα

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης