Εκτύπωση

Κύρια αρμοδιότητα του ΠΤΑ ΑΜΘ είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. Το συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιούνται στο  πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και  συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει έργα στα πλαίσια:

  • του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης(  ΚΠΣ ΙΙΙ)
  • των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
  • του Ταμείο Συνοχής  ΙΙ (2000  -2006)
  • του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007 -2013)
  • του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (2007 -2013)

Το Π.Τ.Α. Α.Μ.-Θ. έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Π.Δ.Ε. τα οποία εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ (Π.Ε.Π. ΑΜΘ 2007 – 2013). Οι θεματικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν την στρατηγική του Π.Ε.Π. 2007 - 2013 υλοποιούνται μέσω τεσσάρων (4) Αξόνων Προτεραιότητας.

Ειδικότερα, η διάρθρωση του Π.Ε.Π. έχει ως εξής:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΜΘ 2007-2013

 Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας.
 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής .
 

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
 

Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών Περιοχών.
 

Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής.