Εκτύπωση

Σκοπός της διαδικασίας Πληρωμών είναι η διασφάλιση της τήρησης των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των έργων που εκτελεί.

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μη, προμήθειες, υπηρεσίες, επιχορηγήσεις  και μελέτες.

Τα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων (Ο.Δ.Ε.Π.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Υ.) του ΠΤΑ ΑΜ-Θ είναι αρμόδια για την τήρηση της διαδικασίας. Η διαδικασία γίνεται υπό την επίβλεψη των προϊσταμένων  των   τμημάτων.

Διαδικασία :

 1. Ο Υπεύθυνος  του Φορέα του έργου συντάσσει τον φάκελο με τα απαιτούμενα προς πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Διαβιβάζει στο Τμήμα Ο.Δ.Ε.Π. τον φάκελο αυτό.
 2. Το Τμήμα Ο.Δ.Ε.Π. προβαίνει στον έλεγχο, την πληρότητα των δικαιολογητικών και εξετάζει τυχόν συμψηφισμούς ή παραγραφές. Επιπλέον γίνεται αίτηση προς την Ε.Δ.Α ΑΜΘ για την επιλεξιμότητα των δαπανών, αν βέβαια θεωρείται αυτή απαραίτητη.
 3. Μετά  την αποστολή  της επιλεξιμότητας της δαπάνης από την ΕΔΑ ΑΜΘ,  το Τμήμα Ο.Δ.Ε.Π., εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό (Εντολή Πληρωμής), το οποία υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα (Ελεγκτής, Διευθυντής, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 4. Η εντολή πληρωμής καταλήγει στο Τμήμα Ο.Υ., όπου συντάσσεται το ένταλμα πληρωμής. Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών που αφορούν την εξόφληση (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, εξακρίβωση στοιχείων δικαιούχων κλπ) και προβαίνει στην σύνταξη «ένταλμα πληρωμής» και στην εξόφληση με την έκδοση επιταγής σε βάρος του λογαριασμού που τηρείται για το έργο.
 5. Η Ο.Υ.  αρχειοθετεί τα παραστατικά όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 6. Η κανονική καταχώρηση  στο λογιστικό σύστημα των  εγγραφών που αφορούν τις διαδικασίες πληρωμής προς τους αναδόχους των έργων, γίνεται  σε κάθε φάση από το αρμόδιο  όργανο  της Ο.Υ. Μετά  την πληρωμή, ο υπεύθυνος του έργου  ενημερώνει το φάκελο του έργου.
 7. Εισαγωγή Λογαριασμού του έργου στο Π.Τ.Α.

Τα απαιτούμενα στάδια για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής από το Π.Τ.Α. Α.Μ.-Θ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, περιγράφονται ως εξής:


Αποστέλλεται από την εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από τον εκάστοτε Φορέα ο λογαριασμός πιστοποίησης του εν λόγω έργου.

1.1  1ος λογαριασμός

 • Εισαγωγή στοιχείων εργολαβίας στο μηχανογραφικό σύστημα
 • Έλεγχος φακέλου, όπου ελέγχεται η διαδικασία του διαγωνισμού.
 • Επικοινωνία με τον ανάδοχο ή/και την υπηρεσία διαχείρισης για τη συμπλήρωση του φακέλου.

1.2  Επόμενοι λογαριασμοί

 • Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού στο μηχανογραφικό σύστημα.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών του φακέλου του έργου Αποστολή Αιτήματος προς την υπηρεσία Διαχείρισης αν χρήζει απαραίτητη.

Το ΠΤΑ αιτείται την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της πληρωμής.

3. Εισήγηση από την Υπηρεσία Διαχείρισης

Αποστέλλεται στο ΠΤΑ εισηγητικό από την εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης με τη σύμφωνη γνώμη της και το επιλέξιμο ποσό πληρωμής.

4. Εντολή Πληρωμής

Πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου κατανομής χρηματοδότησης, καθώς και των διαθέσιμων φύλλων επιταγών του εν λόγω έργου και δημιουργείται Εντολή Πληρωμής που συνυπογράφουν οι : Ελεγκτής – Τμηματάρχης – Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. (ως διατάκτης).

5. Επικοινωνία με ανάδοχο

Τηλεφωνική ή με φαξ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.

6. Πληρωμή αναδόχου

Πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση) και ολοκληρώνεται η πληρωμή του αναδόχου με έκδοση επιταγής ημέρας της ΤτΕ με την υπογραφή του υπολόγου.