Εκτύπωση
 1. Διαβιβαστικό έργου, με πλήρη αναφορά των στοιχείων του έργου.(ΚΑΕ. ΣΑΕ ΑΔΑΜ)
 2. Προϋπολογισμός , Διακήρυξη έργου
 3. Μελέτη, Ειδική - Γενική συγγραφή  υποχρεώσεων
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές
 5. Περίληψη διακήρυξης
 6. Έγγραφο περίληψης διακήρυξης προς Εφημερίδες
 7. Έγγραφο περίληψης διακήρυξης προς Εφημερίδες Ε.Ε. (>162.000€)
 8. Πρωτότυπα εφημερίδων
 9. Τιμολόγια εφημερίδων
 10. Εξοφλητικές αποδείξεις  εφημερίδων
 11. Αποφάσεις σύστασης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, εισήγησης, ανάθεσης, παραλαβής του έργου
 12. Πίνακας προσφορών
 13. Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης δικαιολογητικών
 14. Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης τεχν. Προδιαγραφών
 15. Πρακτικό επιτροπής κατάθεσης οικονομικών προσφορών
 16. Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης αναδόχου
 17. Έγκριση Πρακτικού και Ανάθεσης
 18. Απόφαση έγκριση δαπάνης
 19. Απόφαση Ένταξης Έργου
 20. Τιμολόγιο/α και τα ανάλογα Δελτία Αποστολής
 21. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 22. Φορολογικής Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 23. Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 24. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
 25. Πρωτόκολλο Παραλαβής
 26. Προσφορές Οικονομικές και Τεχνικές
 27. Έγκριση Πρακτικού και Ανάθεση
 28. Διπλότυπο κατάθεσης του 1/00 της καθαρής αξίας της σύμβασης στην ΕΑΠ
 29. Κατάσταση πληρωμής με παρακράτηση φόρου (4% ή 8%)