Εκτύπωση

Προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των πακέτων εργασίας (ΠΕ) Τ1-Συγκεντρωτική επικαιροποιημένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μαύρη Θάλασσα, Τ3–Εικονικό Κέντρο Δεξιοτήτων Ιχθυοκαλλιέργειας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Improving the existing competences and the developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” και ακρωνύμιο “DACIAT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προϋπολογισμού μέχρι 15.000,00 € (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 12.096,77 € (δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ εβδομήντα επτά λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

Τεύχος Συνοτπικού Διαγωνισμού