Εκτύπωση
 1. Απόφαση έγκριση πίστωσης ή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 2. Διαβιβαστικό λογαριασμού με την εντολή πληρωμής του έργου
 3. Ορισμός εκπροσώπου (Συμπ/ντα Γραφεία Μελετών)
 4. Πίνακας εγκεκριμένων πιστώσεων
 5. Πίνακας ενταλθεισών πληρωμών
 6. Πίνακας εγγυητικών επιστολών
 7. Πιστοποίηση (πρωτότυπη)
 8. Πινάκιο αμοιβής & Επιμέτρηση
 9. Δήλωση κατανομής αμοιβής των μελετητών θεωρημένη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
 10. Εγγυητική για το στάδιο της μελέτης αν απαιτείται
 11. Βεβαίωση επόπτη ότι υποβλήθηκε το συγκεκριμένο στάδιο μελέτης εμπρόθεσμα και αναφορά του ποσοστού του σταδίου
 12. Αποφάσεις έγκρισης σταδίων μελετών καθώς και τις παραλαβές των σταδίων μελέτης
 13. Απόδειξη είσπραξης του αναδόχου
 14. Τιμολόγιο
 15. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 16. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 17. Διπλότυπο είσπραξης φόρου
 18. Απόδειξη είσπραξης ΤΣΜΕΔΕ 2% και το Χαρτόσημο 2,4%
 19. Απόδειξη είσπραξης ΕΜΠ 1% και το Χαρτόσημο 2,4%  στο ΕΜΠ
 20. Απόδειξη είσπραξης Χαρτ. 0,2% και Απόδειξη είσπραξης ΟΓΑ 20% στο χαρτόσημο
 21. Συγκριτικός πίνακας αν απαιτείται
 22. Απόφαση έγκριση Σ.Π.
 23. Συμπληρωματική Σύμβαση αν απαιτείται
 24. Συμπληρωματική εγγυητική καλής εκτέλεσης
 25. Απόφαση συμπληρωματική έγκριση πίστωσης  αν απαιτείται
 26. Διπλότυπο φόρου 4%  ή 10% ή 20%
 27. Απόδειξη είσπραξης 2% ΤΣΜΕΔΕ και  χαρτόσημο 2,4%
 28. Απόδειξη είσπραξης  1% Ε.Μ.Π. και  χαρτόσημο 2,4%
 29. Χαρτόσημο μελέτης 0,2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%