Εκτύπωση

1.Έγγραφο ή Αίτηση υποβολής Λογαριασμού

2. Βεβαίωση περί μη εκχώρησης ή Σύμβαση εκχώρησης 

3. Εντολή πληρωμής

4. Πίνακας εγκεκριμένων πιστώσεων

5. Πίνακας ενταλθεισών πληρωμών

6. Πίνακας εγγυητικών επιστολών

7. Πιστοποίηση εργασιών

8. Συνοπτική επιμέτρηση

9. Αναλυτική Επιμέτρηση & Π.Π.Α.Ε.

10. Πίνακες αναθεωρήσεων (αν δικαιούται)

11. Πίνακες αρνητικών αναθεωρήσεων για υλικά επί τόπου

12. Πίνακας διαχωρισμού εργασιών και υλικών επί τόπου

13. Πίνακας απόσβεσης προκαταβολής

14. Δήλωση αποθηκευτικών χώρων υλικών επί τόπου

15. Έγκριση αποθηκευτικών χώρων υλικών επί τόπου

16. Συνοπτικός επιμετρικός πίνακας υλικών επί τόπου

17. Πρακτικά καθορισμού τιμής υλικών επί τόπου

18. Εγγυητική επιστολή κρατήσεων

19. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (ΑΠΕ) με τυχόν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

20. Απόφαση έγκριση Α.Π.Ε. & Σύμφωνη γνώμη ΕΔΑ

21. Απόφαση έγκριση πίστωσης για το Υπερσυμβάτικο ποσό του Α.Π.Ε.

22. Απόφαση χορήγησης παράτασης περαίωσης

23. Τιμολόγιο

24. Απόδειξη είσπραξης

25. Φορολογικής ενημερότητα

26. Υπεύθυνη Δήλωση Φ.Π.Α.

27. Βεβαίωση  Ι.Κ.Α.

28. Διπλότυπο φόρου 3%

29. Απόδειξη είσπραξης 0,2% ΤΣΜΕΔΕ και  χαρτόσημο 2,4%

30. Απόδειξη είσπραξης 0,6% ΤΣΜΕΔΕ

31. Χαρτ 2,4% στο ποσό του 0,6% ΤΣΜΕΔΕ

32. Απόδειξη είσπραξης 1% ΤΣΜΕΔΕ

33. Χαρτ 2,4 στο ποσό του 1% ΤΣΜΕΔΕ

34. Απόδειξη είσπραξης 0,5% Ε.Μ.Π.

35. Βεβαίωση περαίωσης

36. Έκθεση περαίωσης

37. Τελική Επιμέτρηση

 

ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (πλέον των παραπάνω 37 δικαιολογητικών)

 

1. Απόφαση ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής

 

2.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

 

3.Απόφαση έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής

 

4. Απόφαση έγκρισης παραλαβής

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ(πλέον των παραπάνω 37 δικαιολογητικών)

 

1.Βεβαίωση του ΙΚΑ με ένδειξη "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ"

 

2.Απόφαση ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής

 

3.Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

 

4.Απόφαση έγκρισης οριστικής παραλαβής

 

5.Απόφαση επιστροφής εγγυητικών επιστολών

 

1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (πλέον των παραπάνω 37 δικαιολογητικών)

 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 

Τεχνική έκθεση

 

Προϋπολογισμός μελέτης

 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Προμέτρηση εργασιών

 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

 

ΦΑΥ - ΣΑΥ

 

Τιμολόγιο προσφοράς

 

Προϋπολογισμός προσφοράς

 

Διακήρυξη δημοπρασίας

 

Απόφαση έγκριση των τευχών δημοπράτησης

 

Απόφαση έγκριση της μελέτης κατασκευής

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

 

Έγγραφο αποστολής διακήρυξης στις εφημερίδες

 

Έγγραφο αποστολής περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας στην ΕΕ

 

Εφημερίδες

 

Εφημερίδες της Ε.Ε.

 

Τιμολόγια εφημερίδων (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)

 

Αποδείξεις εξόφλησης των εφημερίδων (ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ)

 

Απόφαση συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

 

Δικαιολογητικά διαγωνισμού (Φακ., Μηχανόσημα και Εγγυητικές συμμετοχής)

 

Προσφορές

 

Πρακτικό διαγωνισμού (παραλαβής προσφορών, αξιολόγησης κλπ)

 

Έλεγχος Ομαλότητας

 

Αποφάσεις εγκρίσεων πρακτικών δημοπρασίας (παραλ. προσφορών κλπ)

 

Απόφαση έγκριση ανάθεση του έργου

 

Απόφαση ορισμού επιβλέποντος

 

Πρόσκληση Υπογραφή σύμβασης

 

Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά για υπογραφή σύμβασης

 

Εργολαβικό συμφωνητικό πρωτότυπο

 

Εγγυητικές  καλής εκτέλεσης

 

Έγκριση χρονοδιαγράμματος

 

Χρονοδιάγραμμα

 

Έγγραφο Ελεγκτικού Συν. ότι ελέγθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης

 

Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου σε Κ/Ξ εταιρειών για είσπραξη

 

Απόφαση έγκριση περιβαντολλογικής μελέτης η απαλλαγής