Εκτύπωση
 1. Διαβιβαστικό Υποβολής Λογαριασμού
 2. Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης
 3. Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων
 4. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 5. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
 6. i) Σε περίπτωση επιχορήγησης μέχρι του ποσού των 146.735,14 απαιτείται : Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα ότι δεν επιχορηγήθηκε άνω των 146.735,14€ για το τρέχον έτος)

ii) Σε περίπτωση επιχορήγησης άνω του ποσού των 146.735,14, απαιτούνται:

-Βεβαίωση Δ39

-Βεβαίωση από ΥΔΕ για υποβολή Π/Υ,  απολογισμών ισολογισμών & περιουσιακών στοιχείων

 1. Βεβαίωση περί μη εκχώρησης του έργου
 2. Βεβαίωση λογαριασμού Τράπεζας με το iban (25ΨΗΦΙΑ)
 3. Παραστατικά κίνησης λογαριασμού τράπεζας
 4.  Απόφαση Ορισμού Νομίμου εκπροσώπου για το έργο
 5.  Δήλωση αποδοχής ορών ένταξης
 6. Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης
 7.  Απόφαση παράτασης έργου (εάν απαιτείται)