Προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών του Π.Ε.3: Μελέτη (WP3: Studying), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: MediterraneanOpenREsouRcEsforSocialInnovationofSociaLlyResponsIveENTerprisesκαι ακρωνύμιο+RESILIENTτου Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος INTERREGMED 2014 - 2020με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικήάποψηπροσφορά, βάσειβέλτιστηςσχέσηςποιότηταςτιμήςσύμφωναμετηΔιακήρυξη,προϋπολογισμού μέχρι 30.700,00 (τριάντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 24.758,06(είκοσι τεσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά)μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑσύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

Συνημμένα 

1. Τεύχος  Προκήρυξης

2. ΤΕΥΔ

3. Υπόδ. Οικονομικής Προσφοράς