Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 2, 3 και 6 (WP2- DisseminationandCommunicationWP3- Developmentofsupporttools & WP6- RaisingAwareness)» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Interregional Social Enterprise Empowerment”/ «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο “Ι-SEE

1.  Προκήρυξη 

2. ΤΕΥΔ

3. Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς

- Διευκρίνιση 2616/31-10-2018