ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ, για το έργο με τίτλο “Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range” και ακρωνύμιο “WILD LIFE FOR EVER”  του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020

 

1. Προκύρηξη 

2. Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς

3. ΤΕΥΔ

-- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2615/30-10-2018